Search form

Metiyu 4:3

3Lika an-gata an-guwarga a-bena nula Jesus, lika a-yinanga nula, “Minyja nginyipa Wangarr biy-yika Walkur, gun-guna jandarra gun-guyinda yama ny-yengga nula barra nipa gu-ngukurdanyjiya rrapa rakaraka mu-ni ngguluwa?”