Search form

Metiyu 4:4

4Wurra Jesus a-yinanga, “Ngika. Jarra jurra mu-guyinda gu-yurra janguny,

‘An-gugaliya gala a-yinmiya m-balaja mu-guyinda wupa wanngu a-ni,

wurra jarra gun-nga gun-bulawa wengga Wangarr a-weya a-workiya,

gu-gurda ngacha wanngu gun-guni.’ ”