Search form

Metiyu 5:3

Gun-burral Gun-gunyilja

(Luk 6:20-23)

3“Aburr-gata minypa aburr-borrwiya aburr-werra, birripa jarra aburr-molamola aburr-nirra; ngardawa aburr-boy barra waykin.