Search form

Metiyu 6:10

10Guwa, gun-nginyipa rum barra gu-jipa gu-workiya gun-guna rrawa.

Gun-guniya gu-jel ngayburrpa barra nyiburr-yirda nyiburr-workiya minypa nginyipa jal nyi-nirra, gun-maywapa minypa aburr-yinagatiya aburr-workiya yi-garda waykin.