Search form

Metiyu 6:13

13Gala barra nyirr-ga yi-gata gun-derta gun-gorla nyibu-barripa; gala yapa nyiburr-lijiwarriyan. Wurra nyirr-jarlapa nyirr-ga an-gata gun-nerra an-gurrimapa jama a-jirra a-workiya.’