Search form

Metiyu 6:18

18barra gu-galiya yerrcha gala aburr-yinmiya bubi-na balaja ny-bawuna. Jarra Nyanyapa arrku an-gata gala ana-nga a-yinmiya a-na, nipa wupa biy-na barra, minypa nipa wupa marn․gi nginyipa ny-yinmiya ny-yorkiya, rrapa nipa biy-wu barra gun-nginyipa minypa nginyipa wargugu nyi-ni rrapa ny-yengganana yongun.