Search form

Metiyu 6:2

2“Ganapiya, wurra ana-nga an-nyagara nginyipa ny-yucha ny-yorkiya, gala barra gu-galiya yerrcha ny-jurdagurdarriya burrwa nginyipa ny-yinmiya. Wurra aburr-gata minypa waykin aburr-molamola rrapa wupa aburr-werra, birripa jarra aburr-gurdagurdarriya burrwa aburr-workiya gu-gapa gu-guta. Minypa wupa gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, rrapa mola yarlanga, birripa burrbu-wucha aburr-workiya aburr-gata aburr-nyagara; wurpa lika aburr-yinagata aburr-workiya burrbu-wucha minypa barra aburr-werranga aburr-gata burrbu-ngurrja birripa, jimarn jarrapa bama aburr-yindin aburr-molamola. Wurra ganapiya, gun-narda wupa ngardapa guna-jeka barra burrwa, wurra nipa Nyanyapa arrku gala a-yinmiya barrwa gun-nga guna-gurdanyja burrwa.