Search form

Metiyu 6:20

20Wurra jarra borrwa nginyipa ny-yinmiya barra gorlk ny-ma gun-gaba waykin jin-gata burnpa gala jiny-yinmiya m-bay, rrapa mun-gata burpur gala mu-yinmiya m-bu, rrapa an-ngumurda an-guyinda gala a-yinmiya bala gu-rruma rrapa mun-ngumurda mu-ma.