Search form

Metiyu 6:28

28“Rrapa an-nga nula ny-yorijinga mirikal? Wurra borrwa gorrngunya mun-guyinda mun-delipa mun-gata minypa mun-jawanyja m-burnda mu-workiya. Nipa mun-gata gala jama mu-ji mu-workiya, rrapa gala mirikal mu-jarlapa nuluwa, wurra Nyanyapa arrku nipa wupa mu-jarlapurda a-workiya mun-gata mun-molamola.