Search form

Metiyu 6:29

29Rrapa ngaypa ngu-weya ana-gorrburrwa: Mun-gata minypa mun-jawanyja m-burnda niya mu-workiya, ngayburrpa ngubi-nacha nguburr-workiya mun-molamola; jarra an-gugaliya a-barrngumiya a-workiya mirikal, mun-gata marr mu-yinaga mun-molamola mu-nirra nula. Minyjiya. An-gata Jolaman (Solomon) mu-ngoyurra bunggawa a-ni, nipa wuriya gorlk wana nula, wurra mun-nigipa burr-guta mirikal marr mu-yinanga mun-molamola; mun-gata mun-jawanyja m-burnda mu-workiya gorrngunya mun-guyinda, nipa jarra burr-guya mun-molamola.