Search form

Metiyu 6:30

30Wurpa lika gorrngunya mu-jirra mu-workiya rrapa barrwa gugu mu-werrpiya mu-workiya, mun-jangarrk aburr-birtarrmiya aburr-workiya, mu-rrongga. Gu-gurda ngacha. Wurra gun-gata minypa Wangarr mun-molamola mu-jarlapurda a-workiya gorrngunya mun-gata barrwa mu-werrpiya mu-workiya, gun-narda minypa nipa gala a-yinmiya a-bamapa nggula ny-jurda nyi-gugaliya mirikal, wurra jarra nipa biy-wupa barra a-workiya barra ny-barrnguma. Wurra yama marr ny-balcha nula?