Search form

Metiyu 6:34

34Ganapiya, lika gala barra ny-yorija ana-barlpa nula. Nuwurra ana-barlpa barra nginyipa nyi-na rrapa ny-borrwa barra. Wurra gun-nga gun-derta geka ny-barripuna, gun-narda wupa ganapiya nggula barra nginyipa geka ny-borrwa.