Search form

Metiyu 6:4

4Wurra jarra yongun nyi-nega barra, rrapa Nyanyapa arrku an-gata nipa wupa marn․gi nginyipa ny-yinmiya ny-yorkiya, nipa biy-wu barra gun-nginyipa minypa nginyipa jama ny-ji.