Search form

Metiyu 6:5

Gun-guwenggana Nula

(Luk 11:2-4)

5“Wurra minypa ana-goyburrpa nyibu-wengganacha nyiburr-workiya, gala barra nyiburr-yirda minypa aburr-gata waykin aburr-molamola rrapa wupa aburr-werra. Birripa minypa abu-wengganacha aburr-jirra aburr-workiya wupa gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, rrapa mola gomurnda gu-yurra jarlakarr. Wurra aburr-yinagata aburr-workiya abu-wengganacha, minypa birripa wupa aburr-murna aburr-molamola aburr-negiya; jal aburr-nirra gu-galiya yerrcha aburr-nyala barra burrbi-na rrapa burrbu-ngurrja, jimarn jarrapa bama aburr-yindin aburr-molamola. Wurra ganapiya, gun-narda wupa ngardapa guna-jeka barra burrwa birripa aburr-guna, wurra nipa Nyanyapa arrku gala a-yinmiya barrwa gun-nga guna-gurdanyja burrwa.