Search form

Metiyu 6:7

7“Wurra minypa nginyipa wolawola ny-yengganacha ny-yorkiya, gala barra borijipa ny-yengga gun-nga gun-jaranga minypa aburr-gata gala marn․gi nula Wangarr. Birripa gubu-borrwuja jimarn jarra Wangarr a-galiyarra burrwa minypa gun-baykarda aburr-weya aburr-workiya.