Search form

Metiyu 7:11

11Minypa ana-goyburrpa wuriya nyiburr-werra, wurra ana-goyburrpa marn․gi an-gungarda nyibu-wu gun-molamola gun-guyinda. Wurra Nyanyapa arrku waykin a-nirra, nipa warrpam an-molamola, rrapa aburr-gata aburr-yinmiyapa abu-wengganacha aburr-workiya, nipa burr-wu barra gun-molamola gun-guyinda.