Search form

Metiyu 7:12

12“Nginyipa ny-yinda barra burrwa ny-yorkiya aburr-werranga minypa nginyipa jal nyi-nirra birripa barra aburr-yirda nggula nginyipa. Gu-gurda ngacha banda gu-jirra joborr gun-guyinda gun-gata Wangarr a-wuna arrburrwa Mojich, rrapa mola gun-gata Wangarr gun-nika aburr-yigipa aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda gubu-ngurrjinga aburr-workiyana.