Search form

Metiyu 7:14

14Wurra minyja nginyipa ny-ma gun-delipa jarlakarr nginyipa barra ny-barrnguma yi-gata gu-rruwurdola ngana gu-jirra, gu-gurda ngacha minypa nginyipa ny-barripa barra wanngu gun-guni; wurpa lika gala aburr-jaranga gubu-barripa gun-gata.