Search form

Metiyu 7:17

17Ngardawa gun-molamola gun-jong mun-gata mun-molamola balaja mu-rrimanga mu-workiya, wurra gun-jong gun-gata gu-gorlapurda rrapa gun-nerra gu-rrimanga, gu-gata ngacha gun-jong gala mu-rrima mun-molamola balaja; wurra mun-nerra wupa jarra.