Search form

Metiyu 7:18

18Gun-molamola gun-jong gala mun-nerra balaja mu-rrima mu-workiya, rrapa gun-jong gun-nerra gu-rrimanga gala mun-molamola mu-rrima.