Search form

Metiyu 7:20

20Ganapiya, lika ana-goyburrpa marn․gi nyiburr-ni barra burrwa aburr-gata aburr-guyolkiya aburr-guyinda aburr-mujaruk minypa aburr-guyinmiya ngacha, minypa birripa aburr-yinmiya aburr-workiya jama aburr-jirra.