Search form

Metiyu 7:21

Ngaypa Gala Marn․gi Ana-gorrburrwa

(Luk 13:25-27)

21“Aburr-jaranga gu-galiya yerrcha aburr-weya apula aburr-workiya, aburr-yinaga apula, ‘Bunggawa, nginyipa ny-jurda Bunggawa!’ Aburr-yinagata aburr-workiya, wurra gun-narda wupa ngika minypa waykin Ngun-anya ana-murna aburr-ni barra. Jarra aburr-nga aburr-gata minypa jama aburr-jirra aburr-workiya Ngun-anya jal a-nirra, birripa aburr-gatiya wupa Ngun-anya ana-murna aburr-ni barra.