Search form

Metiyu 7:24

Meyali Gun-gata Minypa Bala Gubirri-gupuna Ngardapa Ngardapa

(Luk 6:47-49)

24“Ganapiya. Ana-nga an-gata a-galiyarra janguny ngaypa ngu-weya ngu-nirra, minyja nipa gu-borrwa a-bamba, an-gata an-gugaliya nipa minypa gun-maywapa ranginy minypa an-gata an-nerranga an-gugaliya jechinuwa gu-borrwurra, lika a-garlmuna, gu-jarlapuna nula gun-nigipa bala waykin gu-gurrema.