Search form

Metiyu 7:27

27Lika yorr gu-bungguna gu-ji, lika bugula wana gu-ni, guna-werrwerrjinga guna-bamuna, rrapa barlmarrk wana gu-bena rrapa gu-buna gun-gata bala, lika burr-guya gu-rrumurra, laka gu-ganyja.”