Search form

Metiyu 7:28

Jesus Gun-nika Ganyjarr

28Ganapiya, lika Jesus gu-wulebana gun-gata janguny gun-guyinda, wurra aburr-gata wurra gama gorlk gochila aburr-barrjinga nula gun-gata nipa a-wena.