Search form

Metiyu 7:29

29Ngardawa nipa wana an-babalapa a-wena burrwa a-ni, rrapa ngika minypa aburr-birripa aburr-gata joborr marn․gi burrbi-negarra aburr-workiyana.