Search form

Metiyu 7:4

4Wurra nginyipa ny-jata gun-jong wana gun-bapala gu-barrngumurra ngguluwa ny-mipila, an-nga nula an-nginyipa worlapa nggu nginyipa minypa ny-yeya nula, ‘Dericha, a-lay, ngaypa barra ngu-yerrnyja nggula baluk ny-mipila gu-barrngumurra.’