Search form

Metiyu 7:6

6“Rrapa gun-nerranga: Gun-nga gun-gata gun-japurra gun-guyinda, gala barra ny-yu an-gata gulukula; gala yapa a-ngukurdanyjiyan rrapa biy-barda. Rrapa gu-lawu an-guyinda minypa manimani abi-jarlapurda aburr-workiya, gala barra ny-yu bigibigi jin-guyinda; gala yapa borijipa a-rrenyjin. Ngardawa gulukula rrapa bigibigi gala marn․gi nula gun-gata gun-japurra gun-guyinda rrapa an-gata gu-lawu.