Search form

Metiyu 7:9

9“Ana-goyburrpa wurra ny-yinga ny-jata gu-ngarda yerrcha burr-bokamurra, minyja an-nginyipa walkur biy-wenggana rakaraka, nginyipa gala ny-yinmiya ny-nyukurdanyjiya rrapa jandarra ny-yu.