Search form

Metiyu 8:10

10Gun-narda Jesus a-galiyana minypa an-gata Rowm an-guyinda a-wena, lika nipa Jesus gochila a-barrjinga nula minypa nipa an-gata gu-werranga gu-rrawa wenga burr-guya marr a-balcha nuluwa. Lika nipa a-wena burrwa wurra gama gorlk aburr-gata abu-jurrjurrmurrapa aburr-bamuna, a-yinagata burrwa, “Buburr-galiya apula; gun-guna gun-burral: Ngaypa gala ana-nga ngu-barripungarna an-gata Yichrayal (Israel) an-guyinda burr-guya marr a-balcharna minypa an-guna.