Search form

Metiyu 8:13

13Lika Jesus a-wena nula an-gata minypa an-dakal a-ganyja a-workiya, “Boy rrawa, rrapa gu-yirda barra gu-ni nggula minypa gun-gata nginyipa marr ny-balcha apula.” Jesus a-yinagata a-wena, rrapa gatiya gugu ana-gata an-nika an-mujama a-molamiyana.