Search form

Metiyu 8:17

17Nipa Jesus a-yinagata jama a-ji. Ngardawa Wangarr an-nika an-mujaruk an-gata Aycháya nipa wola a-ngurrjinga Jesus, a-yinagata,

“Nipa wupa gu-menga,

gu-yerrnyjinga arrburrwa gu-derda nguburr-yorrpuna

rrapa mola gun-gata minypa werra arr-negarra gu-ni.”