Search form

Metiyu 8:19

19Wurra burdak an-ngardapa an-gugaliya an-gata joborr marn․gi an-gunega, nipa ana-bona nula Jesus, a-yinanga nula, “A-lay, Bunggawa, ngaypa barra ngiy-jurrjurrmapa barra ngu-workiya ay-yinda minypa yina gaya n-digirrga.”