Search form

Metiyu 8:20

20Wurra Jesus a-yinanga nula, “A-lay, nginyipa marn․gi an-gata gulukula an-mugat an-guyinda nipa gu-rrimanga rrawa gu-rralala a-yurra a-workiya, rrapa nginyipa marn․gi burdacha jin-guyinda gu-rrimanga nipa gu-gapulawuja jiny-yorkiya, wurra an-guna An-walkurpa An-gugaliya gala gu-rrima rrawa nipa a-yurra a-workiya.”