Search form

Metiyu 8:26

26Wurra nipa a-yinanga burrwa, “Awa! Ana-goyburrpa marr nyiburr-balcharra, gun-narda gun-delipa wupa, ya?” Lika nipa a-garlmuna, gu-jobujobuna, lika gatiya gugu warrpam gu-ngochinga barlmarrk rrapa bartpa.