Search form

Metiyu 8:27

27Lika aburr-gata gu-galiya yerrcha gochila aburr-barrjinga. Lika aburr-wengganachichiyana aburr-ni. Minypa aburr-yinanga, “A-lay, an-guna an-guyinmiya ngacha? Minyja bartpa rrapa barlmarrk nipa gu-jobujoburda a-boya, gu-galiyarra nula, ngarla!”