Search form

Metiyu 8:28

Jesus Wanngu Bijirri-negarra Walkwalk Abirri-dimarra

(Mark 5:1-20; Luk 8:26-39)

28Ganapiya, lika gun-gatiya waypa Jesus a-bena rrawa gu-gapa gu-rrarnba gun-nelangga Gerrara (Gadara), nipa a-bena butula abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha walkwalk abirri-dimarra. Gu-gurrema gu-ngarnama yi-gata wupa abu-gurrmunga aburr-workiya an-gugaliya a-juwiya a-workiya, gu-gatiya wenga gu-ngarnama bitipa abirri-bena gurda nula Jesus. Minypa bitipa burr-guya abirri-bachirra, rrapa gala ana-nga gun-gata jarlakarr gu-ma a-workiya, wurra aburr-gurkuja butula.