Search form

Metiyu 8:5

An-gata Burr-ganyja A-workiya Rowm (Rome) An-guyinda An-dakal

(Luk 7:1-10)

5Gu-gata wenga lika Jesus a-bena gun-gata rrawa Gapárniyam (Capernaum), lika an-gata burr-ganyja a-workiya Rowm (Rome) an-guyinda an-dakal, nipa ana-bona nula Jesus, lika a-ngiwija nula barra nipa Jesus a-gunggaja nula.