Search form

Metiyu 8:6

6A-yinanga, “A-lay, Bunggawa, an-ngaypa an-mujama a-yorrpurda a-yurra an-gaba rrawa. Nipa a-nyarlchinga rrapa burr-guya a-wurkurichinga.”