Search form

Metiyu 9:15

15Lika Jesus gu-ngurrjinga burrwa, a-yinanga, “Gun-narda ana-goyburrpa ngunabu-wengganana, wurra marrka bubu-borrwa gun-guna gun-maywapa ranginy barra marn․gi nyiburr-ni: Minypa an-ngardapa gochila a-rranapa nipa jiny-ma barra jin-nigipa gama, rrapa gatiya waypa aburr-yigipa jawina aburr-mulpiya nula balaja barra mbi-bay rrapa aburr-worlworlcha burrinyjula, birripa gala aburr-yinmiya wargugu aburr-ni; jarra nipa an-gata burdak wugupa burrwa. Wurra barrwa guna-bamburda aburr-werranga burrbu-gaypa barra, lika abu-ga barra aburr-boy. Gun-gatiya jarra minypa aburr-yigipa jawina balaja mbi-bawa barra.