Search form

Metiyu 9:17

17“Rrapa barrwa gun-maywapa minypa an-gugaliya an-gata wayin (wine) mu-jarlapurda a-workiya: Nipa mun-girra mu-mangga, lika ji-maliyarra ji-guyinda mu-jerrjerrjinga a-workiya yi-gata wupa, wurra nipa gala a-yinmiya jin-gata jin-maywa ji-guyinda mu-jerrjerrja, mu-ngoyurra jinyu-derichinga. Wurra mun-girra m-bongbongja rrapa wana mu-ni, galapa jin-gata jin-maliyarra jiny-birljin minypa mun-gata mun-girra m-boga mu-jingin rrapa jin-gata jin-maliyarra gun-nyagara gu-ningin. Wurra jarra mun-geka wayin mbi-jerrjerrjinga aburr-workiya ji-maliyarra ji-guyinda ji-geka, lika wayin mun-gata mun-molamola mu-ni barra rrapa jin-maliyarra jin-molamola jinyu-ni barra burr-guta.”