Search form

Metiyu 9:18

Jesus Wanngu Bijirrinyu-negarra Jayrach (Jairus) Jin-nika Jin-walkurpa Rrapa Jin-nerranga Jin-gata Gipa Jemberr Gun-jaranga Jiny-yorrpuna Jiny-yu

(Mark 5:21-43; Luk 8:40-56)

18Gun-gatiya Jesus a-wena a-ni, an-ngardapa an-gugaliya an-gata jaga a-ganaja a-workiya gun-gata bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, nipa ana-bona, ana-menama gu-rrana nula Jesus, a-yinanga nula, “Jin-ngaypa walkur jin-guna waya gun-nyagara gu-ni, wurra guwa, arr-boy barra n-dima, barra nipa wanngu jinyu-ni.”