Search form

Metiyu 9:19

19Lika Jesus a-garlmuna, nipa rrapa aburr-yigipa jawina wugupa abu-jurrjurrmurra aburr-bamuna an-gata gun-nigipa rrawa.