Search form

Metiyu 9:2

2Lika warrika abu-ganyja gurda nula an-nyarlkuch an-gata mu-yigipa mu-garrung a-yu. Rrapa gun-gatiya waypa Jesus gu-nana burrwa minypa birripa burr-guya marr aburr-balcha nula aburr-ni, lika nipa a-wena nula an-nyarlkuch, “A-lay, walkur, ganapa gurkuja! Nginyipa werra nyi-negiyana ny-yorkiyana gipa gugu baywarra gu-ni nggula,” a-yinagata nula.