Search form

Metiyu 9:24

24Lika nipa a-wena burrwa, “Buburr-bengga buburr-yurtcha! Jin-guna delipa gala jiny-juwiyarna, wurra nipa jarra jiny-yurra.” Lika birripa aburr-gurdachinga nula.