Search form

Metiyu 9:3

3Wurra aburr-werranga aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega, birripa bama aburr-jirra wupa gubu-borrwurra aburr-ni, “An-guna an-gugaliya a-weya a-nirra, wana a-negiya a-nirra nula Wangarr, ngarla!”