Search form

Metiyu 9:30

30Lika abirri-molamiyana, mun-barra gugu abirri-ganana. Lika Jesus burr-guya a-wena butula, a-yinagata, “Gun-narda gala barra nyirri-wengga burrwa wurra gama gorlk minypa geka ajirri-jarlapuna.”