Search form

Metiyu 9:35

Aburr-yinmiyapa Gala Aburr-jaranga Aburr-mujama

35Jesus mu-nguy a-bamuna gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya gu-delipa rrapa wana. Minypa bala gu-jirra gu-boya Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya, nipa gu-gata gu-bala a-barrngumurra, a-bena burrwa a-workiyana, rrapa janguny marn․gi burr-negarra a-ni. Nipa gu-ngurrjinga burrwa a-workiyana gun-molamola janguny, minypa gun-nardiya gugu rum gun-gata waykin wenga. Rrapa nipa bin-dimarra, aburr-molamiyana gu-galiya yerrcha gu-gata gu-derda birripa gubi-rrimarra, minypa ngoyurra gun-derta burr-guta.