Search form

Metiyu 9:38

38Wurra bubu-wenggana Bunggawa mu-gata nula balaja, barra nipa burr-jerrma aburr-mujama, birripa barra aburr-boy, mbi-ma nula mun-nigipa mun-gata gipa mu-molamiyana.” Jesus a-yinagata a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, [minypa gun-narda ngika balaja mu-ngurrjinga, wurra jarra gu-galiya yerrcha nuluwa Wangarr.]