Search form

Metiyu 9:8

8Rrapa gun-gatiya waypa aburr-jaranga aburr-gata abi-nana, lika gochila aburr-barrjinga, rrapa Wangarr abu-burrmaymbuna ngardawa minypa nipa burr-wuna gu-galiya yerrcha gu-gata ngacha ganyjarr.